Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2010

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής διέταξε έρευνα για τη χρήση πρωτευόντων σε πειράματα

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, Νικηφόρος Διαμαντούρος, έχει ξεκινήσει μια έρευνα, σχετικά με το πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπόνησε μελέτη σχετικά με τη χρήση για ερευνητικούς σκοπούς πρωτευόντων, όπως οι χιμπατζήδες. Αυτό προκύπτει από καταγγελία από την Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τον Τερματισμό των Πειραμάτων σε Ζώα (European Coalition to end Animal Experiments- ECEAE), υποστηρίζοντας ότι η σχετική ομάδα εργασίας της Επιτροπής στερείται εμπειρίας στον τομέα αυτό και ότι παρέλειψε να λάβει ορισμένα στοιχεία υπόψη.
Ο Διαμεσολαβητής ζήτησε από την Επιτροπή να γνωμοδοτήσει επί του θέματος μέχρι τις 30 Απριλίου 2010. Η έρευνα του Διαμεσολαβητή θα εξετάσει κατά πόσον υπήρξε κακοδιοίκηση εκ μέρους της Επιτροπής.
Σημειώνοντας ότι το θέμα έχει μεγάλο ενδιαφέρον για το ευρύ κοινό, ο κ. Διαμαντούρος είπε: "Ο Διαμεσολαβητής έχει να διαδραματίσει έναν ζωτικό ρόλο στην προώθηση της αποτελεσματικής και διαφανούς χάραξης πολιτικής στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιμένω ο ρόλος αυτός να καταστεί ακόμη πιο σημαντικός υπό το φως της Συνθήκης της Λισαβόνας, και να ενισχυθεί το δικαίωμα των πολιτών και των ενώσεων να συμμετέχουν στη δημοκρατική ζωή της Ένωσης. Η Συνθήκη απαιτεί επίσης τα θεσμικά όργανα της Ένωσης να διατηρήσουν έναν ανοικτό, διαφανή και τακτικό διάλογο με τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις και την κοινωνία των πολιτών. "
Το 2007, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να καταρτίσει ένα χρονοδιάγραμμα για την παροχή εναλλακτικών λύσεων για τη χρήση των μη ανθρώπινων πρωτευόντων θηλαστικών (non-human primates- NHP) σε επιστημονικά πειράματα.
Τον Μάιο του 2008, η Επιτροπή ζήτησε από την Scientific Committee on Health and Environmental Risks (SCHER) να γνωμοδοτήσει σχετικά με τις δυνατότητες που αντικαθιστούν τα NHP στην έρευνα. Τον Οκτώβριο του 2008, η Επιτροπή διοργάνωσε μια δημόσια ακρόαση για το θέμα αυτό. Ένας αριθμός οργανώσεων για την προστασία των ζώων, ιατρικών οργανώσεων και οργανώσεων για την ασφάλεια των ασθενών, συμπεριλαμβανομένης της ECEAE, στη συνέχεια υπέβαλε καταγγελία στην Επιτροπή, υποστηρίζοντας ότι η διαδικασία δεν ήταν δίκαιη.
Τον Μάιο του 2009, η ECEAE υπέβαλε καταγγελία στον Διαμεσολαβητή. Ισχυρίστηκε ότι η ομάδα εργασίας της Επιτροπής, επιφορτισμένη με την έκδοση γνώμης σχετικά με τα πειράματα, δεν είχαν επαρκή εμπειρία στον τομέα της έρευνας με NHP. Ο καταγγέλλων ισχυρίστηκε επίσης, ότι η Επιτροπή δεν έλαβε επαρκώς υπόψη, έναν σημαντικό αριθμό αποδεικτικών στοιχείων που παρέχονται από ομάδες σχετικών με την έρευνα σε NHP και εναλλακτικές λύσεις για αυτό.
Ο Διαμεσολαβητής ζήτησε από την Επιτροπή να παράσχει πληροφορίες σχετικά με το πώς επελέγησαν οι εμπειρογνώμονες της ομάδας εργασίας. Θέλει επίσης να γνωρίζει τη βάση στην οποία η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Scientific Committee on Health and Environmental Risks (SCHER) εξέτασε όλες τις σχετικές αναφορές από τρίτους. Η Επιτροπή έχει κληθεί να υποβάλει τη γνώμη της σχετικά με τους ισχυρισμούς της ECEAE έως τις 30 Απριλίου 2010.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας θα μας βρείτε εδώ:
animalsplace@gmail.com